Volg ons ook op Instagram via @stocktankshop

Retourname:
Wij kunnen uitsluitend goederen retour nemen indien aan de onderstaande punten is voldaan: Materialen worden uitsluitend retour genomen indien dit vooraf schriftelijk is aangemeld en er toestemming is verleend door een medewerker van Stocktankshop.
Bij aanmelding van te retourneren artikelen dienen de volgende zaken gemeld te worden: Hoeveelheid van de te retourneren artikelen. Type van het te retourneren artikel. Het ordernummer en factuurnummer van de bijbehorende bestelling.

Artikelen die ter retournering worden aangeboden dienen droog en in de originele verpakking (niet gebruikt/niet aangebroken) te worden aangeleverd.
– Speciaal voor u bestelde/gemaakte artikelen worden niet retour genomen, zoals houten afdekkers, ombouw of verf.
– Op maat gemaakte artikelen -custumized- worden niet retour genomen. Hiermee bedoelen we gaten boren, bestikkering en- of coatings aanbrengen.
– leveranties met ‘aanbieding’ of ‘korting’, of waarbij een andere prijs is afgesproken dan de ‘normale prijs’ worden ook niet retour genomen.
– Schade en klachten dient volgens de algemene vervoers condities binnen 24uur gemeld te worden. Daarna vervalt onze aansprakelijkheid.

Bij retourname van de goederen wordt 10% van het totaal te vergoeden bedrag ingehouden, om te voorzien in de handelingskosten.
Indien de te retourneren goederen gehaald dienen te worden, zullen de transportkosten volledig worden doorbelast.
Als u artikelen retour wilt sturen betaald u zelf de kosten hiervoor.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stocktankshop.com

Artikel 1: begripsbepaling
Onder ‘Stocktankshop.com’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard.
Onder ‘wederpartij’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.
Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het gebruik van e-mail, (aangetekend) schrijven.

Artikel 2: algemeen; aanbiedingen en bevestigingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stocktankshop.com als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken optreedt, be- en/of verwerkingen en/of montage werkzaamheden uitvoert, met bijbehorende materialen daaronder begrepen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij een aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Stocktankshop het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Alle orders, door vertegenwoordigers van Stocktankshop of door tussenpersonen opgenomen, binden Stocktankshop eerst, indien deze door Stocktankshop schriftelijk zijn bevestigd.
Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
Als op een rechtsbetrekking zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor Stocktankshop meest gunstigste bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van Stocktankshop.
De bepalingen gelden tussen Stocktankshop en wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3: prijzen
Stocktankshop is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
Indien na een aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostenbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van
Stocktankshop is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Stocktankshop gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4: aflevering; levertijd en transport
Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
Het transport van zaken is steeds voor risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Stocktankshop brengt kosten in rekening bij wederpartij voor transport, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Stocktankshop is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel.
Het transport eindigt op het moment dat de zaken op de plaats van bestemming zijn afgeleverd, bij zware of omvangrijke goederen is dit het moment waarop de zaken naast het transportmiddel zijn geplaatst.
LET OP: Levering vindt plaats tot naast de vrachtwagen. Daarna dient u zelf de goederen te verplaatsen.
We proberen zo dicht mogelijk bij het adres te komen. 
Bij vakantiewoningen of vakantieparken lossen wij bij de ingang van het park (of bij het perceel indien mogelijk!). Wij rijden niet door mul zand of onverharde wegen.

Artikel 5: emballage
Bij levering van goederen kan Stocktankshop emballage ter beschikking stellen aan de wederpartij. Stocktankshop kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.
Als Stocktankshop in de overeenkomst melding maakt dat de emballage in bruikleen wordt gegeven, is wederpartij verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van Stocktankshop te stellen, op de dag dat Stocktankshop de emballage weer ophaalt.
De wederpartij dient Stocktankshop schriftelijk te berichten zodra de emballage door Stocktankshop opgehaald kan worden.

Artikel 6: klachten
Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzonder kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Stocktankshop schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke  normen geleverd. Stocktankshop heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of design afwijken van het model, monster of voorbeeld.
De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet.
Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 3 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail ter kennis van Stocktankshop worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens Stocktankshop zal doen gelden.
Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is Stocktankshop slechts gehouden de oorspronkelijke geleverde zaken te vervangen door zaken van overeengekomen kwaliteit, Stocktankshop heeft -naar eigen keuze- tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van het reeds voldane factuurbedrag. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Stocktankshop is uitgesloten.
Stocktankshop is niet aansprakelijk voor de technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, maatvoering tolerantie en zuivere dikten.
Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door Stocktankshop van de overeenkomst, en niet betrekking hebbende op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze te kennis van Stocktankshop worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen Stocktankshop zal kunnen doen gelden.
Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij direct te worden gemeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld de vrachtbrief).
Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.
Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft Stocktankshop het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat wederpartij verder te dier zake iets van Stocktankshop kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

Artikel 7: betaling
De wederpartij is verplicht de facturen van Stocktankshop te betalen binnen 21 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De opdracht is pas definitief als de factuur in zijn volledigheid voldaan is. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
Stocktankshop is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling voor of bij aflevering van de zaken te verlangen.
Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bank- of girorekeningen van Stocktankshop of in contanten aan Stocktankshop is overhandigd onder afgifte van een kwitantie.
Bij overschrijding van de in lid 1 genoemd termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij vanaf de datum dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan.
Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien Stocktankshop een andere volgorde voor toerekening aanwijst. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Stocktankshop ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
Stocktankshop heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van wederpartij dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens eigendommen, beslag op goederen bestemd voor uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
In geval van verzuim van de wederpartij is zij gehouden alle buitenrechtelijke invorderingskosten te voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 Euro.
Indien Stocktankshop het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende buitenrechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.
Indien Stocktankshop, nadat wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 7.1t/m 7.8.

Artikel 8: zekerheidstelling en eigendomsvoorbehoud
Stocktankshop heeft, indien grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van Stocktankshop terstond genoegzame en in de door Stocktankshop gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.
Niet-voldoening aan de daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft Stocktankshop het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schade vergoeding.
Stocktankshop behoudt zich het eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zolang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst door de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot dat moment worden geleverde zaken geacht door Stocktankshop aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is Stocktankshop gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.
De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan Stocktankshop, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.
Indien en zolang Stocktankshop nog eigenaar is van de aan wederpartij geleverde/nog te leveren zaken, zal wederpartij Stocktankshop onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij Stocktankshop op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.
De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van Stocktankshop.

Artikel 9: in bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken
Het risico voor schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan Stocktankshop ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10: afmetingen gewichten en maten
Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Stocktankshop zich toleranties voor conform de toepasselijke normen.
Alle maten welke betrekking hebben op de tanks worden aangegeven in cm. De maten zijn indicatie maten. Alle tanks worden met de hand geassembleerd, en kunnen hierdoor 10cm afwijken van de opgegeven maatvoering.

Artikel 11: overmacht
Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Stocktankshop ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is Stocktankshop niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming van afspraken van toeleveranciers van Stocktankshop, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
Stocktankshop heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Stocktankshop behoudt zich het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren.
Indien Stocktankshop een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert of levert, is de wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12: risico verdeling bij aanneming van werk
Indien Stocktankshop tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkochte zaken in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te monteren dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of montage van zaken, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
De wederpartij is verplicht aan het einde van de werkdag de door Stocktankshop op die dag verrichte montage werkzaamheden op te nemen en -bij akkoordbevinding- goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt Stocktankshop terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoege van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de montage van zaken juist wordt bevonden is Stocktankshop slechts gehouden tot her-montage door Stocktankshop van zaken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Stocktankshop is uitgesloten.
De opslag van zaken vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 3e lid, komt voor rekening en risico van de wederpartij.
Indien breekbare zaken worden opgeslagen op de bouwplaats voordat het door Stocktankshop wordt gemonteerd, be- of verwerkt, is wederpartij verplicht deze zaken niet te verplaatsen.

Artikel 13: veiligheid 
De koper/gebruiker is zich er van bewust dat het gebruik van een stocktank in eerste instantie bedoelt is om vee van drinkwater te voorzien. 

Artikel 14: afmeting en andere gegevens bij plaatsing
De wederpartij staat in voor de juistheid van de in de aanvraag en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan Stocktankshop versterkte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van montage etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft Stocktankshop recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Stocktankshop van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals, kit, verf, etc., een of meer speciale merken dan wel bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15: meer- of minderwerk bij plaatsing
Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend worden volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16: schade en aansprakelijkheid
In alle gevallen geldt dat Stocktankshop nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
Stocktankshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
Stocktankshop is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij Stocktankshop worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.
Stocktankshop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of monteren van zaken in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling.

Artikel 17: Garantie Stocktanks
Indien door de fabrikant al dan niet via Stocktankshop, ter zake van door deze laatste geleverde en/of geplaatste stocktank een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Stocktankshop voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste tank uitsluitend de van de fabriek afkomstige garantiebepalingen.
Stocktankshop zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.
De wederpartij kan geen recht op garantie doen gelden, zo lang hij niet al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van de tank en aanverwante goederen en de gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. (Geen gaten in de tank)

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de wettelijke garantietermijn van 1 jaar. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld (deuken/krassen) of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.
Bij gebruik van chemische middelen vervalt de garantie. Voor de galvanisatie geldt dat deze niet schoongemaakt is met agressieve middelen en er normaal met het materiaal wordt omgegaan zoals bedoeld is.
Ook vervalt de garantie wanneer er langdurig (vanaf 2weken)  stilstaand water in de kuip staat. De stock tank kan het beste schoongemaakt worden met een zachte doek.
Op de galvanisatie binnen zit 1 jaar garantie. De garantie van 1 jaar wordt geboden op het functioneren van de onderdelen. Niet op het zicht hiervan. Dit houdt in dat de tank lekvrij is.
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 18: aanvullende bepalingen bij leveringen en plaatsing
Indien aan Stocktankshop de montage wordt opgedragen van de geleverde materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door Stocktankshop geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk of beschadiging van dergelijke materialen betreft.
Indien de montage door omstandigheden buiten de schuld van Stocktankshop wordt belemmerd of vertraagd is Stocktankshop gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 19: wettelijke voorschriften
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat Stocktankshop offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 20: consumententransacties
Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze overeenkomst niet indien en voor zover zij vallen onder het bereik van de bepalingen genoemd in artikel 236 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

Artikel 21: verjaring
Vorderingsrechten van de wederpartij jegens Stocktankshop verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 22: toepasselijk recht; bevoegd rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stocktankshop en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke tussen Stocktankshop en de wederpartij ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.